Trường Mầm Non Hoa Hồng có chất lượng về đội ngũ nhân sự, với mục tiêu lớn là phát triển trí tuệ và nhân cách trẻ. Trường Mầm Non Hoa Hồng xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên của trường, các giáo viên phải đáp ứng được các yêu cầu của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

- Nhà trường có tổng số 31 Cán bộ - giáo viên – nhân viên.

- Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 03 Đồng chí đạt  trình độ đại học

+ Giáo viên giảng dạy: 22 đồng chí đạt trình độ chuẩn ( trên chuẩn 95,5% trên chuẩn)

+ Giáo viên nuôi dưỡng : 04/04 đồng chí đạt trình độ đại học

+ Nhân viên kế toán: 01 đồng chí đạt trình độ đại học.

100% giáo viên nuôi dưỡng  có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ và có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm.

- 100% giáo viên giảng dạy nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

- Được tập huấn thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy và đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay.